NLA-Nytt

NLA:s medlemsundersökning 2015–2016

NLA genomförde under 2015 en medlemsundersökning för att få ett tydligare underlag för att utveckla verksamheten och att ge NLA:s medlemmar det stöd de behöver och efterfrågar. En del av frågorna har besvarats även av andra än NLA-medlemmar.

En kort sammanfattning av resultatet visar att medlemmarna önskar mer information om områden som

  • eFörvaltning
  • datasäkerhet
  • eArkiv

 

Företagsmedlemmarna är intresserade av att NLA medverkar till nätverk med andra företagare i branschen samt att NLA bedriver omvärldsbevakning inom området företags/föreningsarkiv.

Till övervägande del är medlemmarna nöjda med NLA. Det man uppskattar mest är utgivningen av böcker i aktuella frågor för arkiven. Det finns ett stort behov av vidareutbildning i digitala frågor både avseende gallring, bevarande och informationssäkerhet. Av svaren framgår att frågor kring digital lagring även berör ledningen – bedömningen är att endast en tredjedel av cheferna har tillräckliga kunskaper inom området.

John Hägglöf har bearbetat och sammanställt enkätsvaren. En längre presentation av undersökningen kommer senare i tidskriften Arkiv.