Stadgar för Näringslivets Arkivråd

antagna av årsmötet den 10 maj 2011

§ 1 Namn och syfte

Näringslivets Arkivråd (NLA) är en ideell förening vars ändamål är att främja rationell dokumenthantering och arkivering med hjälp av olika tekniker. Föreningen bildades 1957 och riktar sig främst till näringslivet, men har även andra institutioner och organisationer som medlemmar. Verksamheten är rikstäckande och vi stödjer våra medlemmar genom

 • facklitteratur och handböcker
 • utbildningar och konferenser
 • studiebesök
 • bevakning av utvecklingen inom området både nationellt och internationellt
 • kunskapsspridning om verksamheten
 • samarbete med andra föreningar och intresseorganisationer
 • medverkan i fonder och andra institutioner.

 

§ 2 Medlemskap

Två former av medlemskap kan tecknas.

Företagsmedlem

Företag, organisationer och institutioner benämns företagsmedlemmar.

Personlig medlem

Fysisk person kan teckna ett stödjande medlemskap och benämns personlig medlem.

§ 3 Rösträtt

Rösträtt vid årsmötet utövas av företagsmedlemmarna. Personliga medlemmar saknar rösträtt vid årsmötet.

§ 4 Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna till föreningen fastställs av årsmötet.

§ 5 Verksamhetsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 6 Organisation

Medlemmarnas inflytande på föreningens verksamhet utövas genom

 • årsmöte
 • styrelse
 • revisorer

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelseledamöter, eller av styrelsens utsedda, representerar NLA.

§ 7 Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen någon gång under perioden från och med mars och till och med maj månad. Kallelse till årsmötet utfärdas skriftligen av styrelsen och skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Förslag från medlemmar som skall behandlas av årsmötet skall skriftligen ha inkommit till styrelsen senast före ingången av kalendermånad innan årsmötet. Dessa bifogas kallelsen tillsammans med eventuella från styrelsen till årsmötet hänskjutna förslag. Styrelsen ska senast under december månad offentliggöra under vilken månad nästa årsmöte kommer att hållas.

§ 8 Valberedning

Årsmötet utser valberedning som ska bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande.

 § 9 Revisorer

Föreningens verksamhet och räkenskaper skall granskas av två revisorer. Revisorer och revisorssuppleant utses av årsmötet för ett år i taget.

§ 10 Ärenden som skall behandlas på årsmötet

1. Årsmötets stadgeenliga utlysande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av mötesfunktionärer:

 • ordförande
 • sekreterare
 • två protokolljusterare, tillika rösträknare

4. Verksamhetsberättelse

5. Fastställande av balans- och resultaträkning

6. Revisorernas berättelse

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår

9. Val av styrelse:

 • ordförande, mandattid 1 år
 • ledamöter, 3 år
 • suppleanter, 1 år

10. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant, 1 år

11. Val av valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande

12. Av styrelse eller medlem till årsmötet eventuellt hänskjutna förslag

13. Årsmötets avslutande

Begärs votering skall den genomföras. Vid personval kan sluten votering ske om så begärs. I sakfrågor skall öppen votering genomföras. Vid lika röstetal i både person- och sakfrågor fäller lotten avgörandet. Vid lika röstetal i en sakfråga kan frågan bordläggas om minst en tiondel av de röstberättigade begär så.

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls inom två månader efter det att minst hälften av medlemmarna så begärt, eller om styrelsen så finner påkallat. Kallelse till extra årsmöte utfärdas av styrelsen och skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före det extra årsmötet. Vid extra årsmöte behandlas procedurfrågorna (§ 10, p. 1-3) samt i övrigt endast de ärenden som anges i kallelsen.

§ 12 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och minst 6 och max 10 ordinarie ledamöter, jämte tre suppleanter. Styrelsen äger rätt att vid behov till sig adjungera personer. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare samt utbildningsansvarig. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst hälften av ledamöterna så begär. Om ordinarie ledamot är frånvarande inträder suppleant i dennes ställe, och i den ordning dessa blivit valda. Suppleanterna har därutöver närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden, men ej rösträtt. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet valda ordinarie ledamöterna är närvarande. Över styrelsens sammanträden skall föras protokoll varav besluten framgår. Styrelsens uppgift är att verka i enlighet med stadgarnas syfte enligt §1 och efter de riktlinjer som årsmötet beslutar. Styrelsen förvaltar föreningens tillgångar och avger verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning, samt framlägger förslag till budget och verksamhetsplan till årsmötet.

§ 13 Arbetsutskott

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott för behandling av frågor som hänskjutits till detta från styrelsen. Arbetsutskottet är beslutsmässigt när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 14 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av den eller de personer, var för sig eller i förening, som styrelsen utser.

§ 15 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs dels att ändringsförslaget delges medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet, dels att beslut fattas därom med mer än hälften av röstetalet.

§ 16 Upplösning av NLA

För upplösning av föreningen krävs beslut härom vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, med två tredjedels majoritet. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar överlämnas till någon organisation vars syfte närmast överensstämmer med NLA:s.