Vill du bli klok köp en bok!

Våra böcker

Sedan starten 1957 har NLA gett ut såväl en tidskrift som speciella publikationer till stöd för dem som arbetar med arkivfrågor.

Informationssäkerhet – hur gör man?

informationssakerhet

Författare: Fia Ewald
Tryckår: 2018
Pris: 495 kr för medlemmar / Övriga 745 kr

Informationssäkerhet är ett område som ständigt ökat i betydelse under senaste decennierna. För både privata och offentliga organisationer är information den centrala resursen som gör att verksamheten kan utföra sitt uppdrag. Till detta kommer allt fler externa krav på att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Trots detta finns påfallande litet skrivet om hur en organisation kan lösa uppgiften med att ha en fungerande informationssäkerhet med en rimlig insats. Den här boken handlar om hur man kan förbättra sin informationssäkerhet och samtidigt få högre kvalitet i informationshanteringen. Frågor som tas upp är bland annat hur man kan införa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), vikten av en god säkerhetskultur, informationsklassning och riskanalys samt hur man kan få in informationssäkerhet i verksamhetsplaneringen.

Boken är skriven av Fia Ewald som är verksam som arkivkonsult med bakgrund som bl.a. chef för enheten för systematisk informationssäkerhet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor

informationsförvaltning

Författare: Tom Sahlén
Tryckår: 2016
Pris: 390 kr för medlemmar / Övriga 600 kr

Boken be­handlar ämnet informa­tionsförvaltning i ett brett perspektiv, med utgångspunkt i pågående para­digm­skifte, där industrisamhällets analoga doku­menta­tion ersätts med en digital. Det nya paradigmet kräver ett förnyat förhållande till arkivteorin och ett standardiserat ramverk som innefattar modeller för verksamhetsanalys och processdokumentation, informationsvärdering, dokumentationsplanering och redovisning av digitala informationslager.

Boken är indelad i fyra avsnitt: Tradition och uppbrott, Den nya informationsförvaltningen, Instrument för informationsförvaltare samt Informationsförvaltningens huvudfunktioner, vilket för läsaren möjliggör fördjupning i enskilda delar.

Boken är skriven av Tom Sahlén, verksam som arkivkonsult med bakgrund från bl.a. Riksarkivet, Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet.

e-gallra rätt

e-gallra

Författare: Daniel Höffker, Hanna Ilander, Niklas Norée
Tryckår: 2013
Pris: 130 kr för medlemmar / Övriga 250 kr

Boken behandlar hanteringen av elektronisk information ur ett gallringsperspektiv. Den är tänkt som en handbok både när det gäller att införa och förvalta verksamhetssystem och då man ska leverera information till en »utomstående« arkivinstitution. Syftet är att få med så många aspekter som möjligt när det gäller gallringsfrågor i olika skeden. Den innehåller även en hel del frågeställningar som visar på den komplexitet som man ställs inför när man hanterar elektronisk information samt fattar beslut om gallring. Den behandlar definitioner och verksamhetsregler rörande gallring, generella krav på gallring i IT-system, värdering, gallringsstrategier och löpande arbete med gallring.

Genom sitt namn, E-gallra rätt, knyter boken an till sin analoga föregångare, Gallra rätt (1986). Förhoppningen är att boken, på ett pedagogiskt sätt, förklarar vad som menas med e-gallring och hur man praktiskt löser gallringsproblematiken i system och databaser.

e-arkivera rätt. Sju perspektiv på hantering av digital information med hjälp av OAIS

e-arkivera

Författare: Katrin Askergren, Erik Borglund, Elisabeth Ivarsson, Hanna Johansson, Katharina Prager, Fredrik Samson, Eva Toller

Tryckår: 2009
Pris: 290 kr för medlemmar / Övriga 490 kr

Boken är ett unikt projekt som förenar forskning, stat och näringsliv. Den belyser e-arkivet utifrån referensmodellen OAIS och är den första i sitt slag i Sverige. OAIS, som har sina rötter i USA och NASA, beskriver de olika delarna i den elektroniska informationens livscykel och hjälper it-tekniker, arkivarier och ledningspersoner att prata samma språk, trots olika bakgrund och förståelse för de ingående delarna i arkivsystemet.

I sju kapitel beskriver författarna på ett pedagogiskt sätt e-arkivet i teori och praktik. Boken ger bred och fördjupad kunskap om e-arkivering och är tänkt som en handbok, lärobok och inspirationskälla för alla som arbetar med, studerar eller är intresserade av e-arkivering.

När arkiven flyttar hemifrån – outsourcing och entreprenad av arkivverksamhet

outsourcing

Författare: Daniel Klockhoff, Mats Larsson, Pentti Latva-Koivisto, Margareta Linday Natt och Dag, Sam Litzing, Pontus Straunstrup
Tryckår: 2001
Pris: 60 kr för medlemmar / Övriga 150 kr

Under de senaste åren har företag och organisationer valt att placera sina arkiv utanför den egna organisationen. Det har skett genom outsourcing eller entreprenad hos depåföretag eller andra som på uppdrag förvaltar arkivhandlingar. Detta tillvägagångsätt har nu fått en sådan omfattning att det finns anledning att samla gjorda erfarenheter och iakttagelser: vad händer när arkivet outsourcas eller läggs ut på entreprenad? blir man av med ett problem men får andra i stället? hur påverkas informationsförsörjningen? Boken belyser vardagens behov när det gäller styrning av arkiveringen och ger en lång rad tips kring den praktiska hanteringen, när på detta sätt flera parter är inblandade.

Tre olika perspektiv presenteras • företagets och organisationens • depåföretagens och arkivinstitutionens • användarens och forskaren

Gallra rätt!

gallrab

Författare: Leif Gidlöf (red)
Tryckår: 1986
Pris: 30 kr för medlemmar / Övriga 50 kr

Arkivarien i företaget måste vara lyhörd för speciella förutsättningar och behov i den dagliga verksamheten, liksom för den tekniska utvecklingen med dess möjligheter och konsekvenser. Arkivet får inte bli betraktat som en improduktiv belastning eller ett objekt för tillfällig kultursponsring.

En seriös och välplanerad arkivgallring som bedrivs effektivt och kostnadsmedvetet, men samtidigt tar långsiktiga hänsyn är av vital betydelse för arkivfunktionens ställning i stort inom företaget och därmed också de praktiska arbetsmöjligheterna för berörd personal. Både på kortare och längre sikt bör detta ligga i företagets egenintresse.

Det skriver Leif Gidlöf i sitt förord till Gallra rätt. I boken behandlar enskilda författare olika delar av gallringsproblemet utifrån sina kunskaper och erfarenheter.

Näringslivets Arkivråd har alltifrån sin tillkomst haft utbildning och publikationsverksamhet som grund för sitt program, med syftet att försöka tillgodose vårt gemensamma behov av fortbildning.